האקוסיסטם הגלובלי שלנו אודות צור קשר

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של מפעלי מתכת קרשין-שלו ("קרשין-שלו") מוצע לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
הנך מתחייב בזה לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר זה, כפי שישונו מעת לעת, ולנהוג על פי הכתוב בהם. המשך שימושך ו/או שהייתך באתר ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש שלהלן.

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של מפעלי מתכת קרשין-שלו ("קרשין-שלו") מוצע לך בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

הנך מתחייב בזה לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר זה, כפי שישונו מעת לעת, ולנהוג על פי הכתוב בהם. המשך שימושך ו/או שהייתך באתר ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש שלהלן.

 

הגבלות ואיסורים

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש.

קרשין-שלו אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר.

קרשין-שלו אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.

קרשין-שלו שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישתך אל האתר, ללא הודעה מוקדמת ועל זכותה לגלות בכל עת מידע הקשור אליך ככל שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של קרשין-שלו.

 

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה הינו בבעלותה הבלעדי של קרשין-שלו וכל תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), בין אם מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות וחוקים ובין אם לאו הינו בבעלותה הבלעדית של קרשין-שלו, אשר על כן, לא תהא רשאי להשתמש במידע כאמור, להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור, אלא באישור בכתב של קרשין-שלו.

 

הגבלת אחריות

אין להסתמך על ייעוץ או מידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים כלשהם; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה שידול לרכישת מוצרי ו/או שירותי קרשין-שלו.

כל המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית שבאתר מוצעים לך "כמות שהם " (As is) בלא כל התחייבות, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר דיוק, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. מובהר כי האתר עשוי להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס.

בשום מקרה לא תחול על קרשין-שלו ו/או על האתר ו/או ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

מובהר בזאת כי כל התחייבות הנוגעת למינימום חסכון מותנית בהתאמה של הלקוח לתוכנית החסכון על פי בדיקה מקדימה שתיערך על ידי קרשין-שלו וביישום מלא ודווקני של מלוא ההמלצות שינתנו על ידי קרשין-שלו.

נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד.

אין בהכללת קישורים אלה אישור לחומר המופיע בהם, או אחריות לתוכנם ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו של קרשין-שלו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

שימוש במידע ופרטיות

במהלך השימוש באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש לרבות הרגלי גלישתו באתר, נושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש ועוד.

המשתמש אינו חייב למסור כל מידע מיוזמתו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין והצהרת פרטיות זו. יתכן כי לא יוכל המשתמש לגלוש באתר וליהנות משירותים מסוימים ללא מסירת מידע מינימלי אודותיו. קרשין-שלו רשאית לשמור חלק מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

 

השימוש במידע יעשה אך ורק לצורך מטרות כדלהלן:

– לצורך שימוש המשתמש בשירותים המוצעים באתר.

– לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו לקרשין-שלו לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות המשתמש.

– לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו למשתמש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של המשתמש.

– לצורך פנייה אישית אל המשתמש לרבות פרסום, בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר הוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמשת או במקרה מחלוקת עם המשתמש.

– לצורך איסוף מידע כללי או פרטני או ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את המשתמש באופן אישי.

– לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש או באופן אחר באתר.

 

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי הרגלי השימוש של המשתמש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies).

אם המשתמש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הוא עושה שימוש. יתר על כן יוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבו בכל עת.

 

 

כללי

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים. תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו או בקרשין-שלו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של הדין הישראלי ושל בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם.

ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י תנאים אלו במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו.

גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

לקבלת הצעת מחיר תחרותית
לקבלת הצעת מחיר תחרותיתמלאו פרטיכם בטופס:


    [cocobot]